ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг у сфері інформатизації

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Гудак Іван Миколайович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2.   Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3.   Сайт обслуговується Адміністрацією Сайту та пропонує онлайн сервіси, які визначаються як послуги у сфері інформатизації та оброблення даних у галузі персональних фінансів, домашньої бухгалтерії та фінансового обліку малого бізнесу, які надаються відвідувачам Сайту – Замовникам.

1.4.   Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.5.   Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

·              факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця;

·              – факт використання Замовником функцій цього сайту.

·              – оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;

1.6.   Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.7.   Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2.      ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1.   «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на цьому Веб-сайті.

2.2.   «Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.3.   «Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме – послуги зі збереження даних та проведення розрахунків фінансового стану, фінансових прогнозів та інших функцій).

2.4.   «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала цей Веб-сайт та акцептувала даний Договір.

2.5.   «Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

3.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.   Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації (а саме – послуги зі збереження даних та проведення розрахунків фінансового стану, фінансових прогнозів та інших функцій), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2.   Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1.   Виконавець зобов’язаний:

·               виконувати умови даного Договору;

·               надати Замовнику Послуги належної якості;

·               об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на цьому Веб-сайті у розділі новин.

4.2.   Виконавець має право:

·               в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

·               Призупиняти функціонування Веб-сайту для проведення профілактики, оновлення та інших робіт

·               інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1.   Замовник зобов’язаний:

·               своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

·               ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

·               Ознайомитись із інформацією щодо безпеки, приватності та політик, яка розміщена на Веб-сайті

5.2.   Замовник має право:

·               оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці цього Веб-сайту;

·               вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

·               інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.      ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1.   Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом вибору відповідного тарифного плану та терміну обслуговування за допомогою натискання відповідної кнопки “Придбати”.

6.2.   Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення (у більшості випадків відбувається автоматично і миттєво).

7.      ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1.   Функції Веб-Сайту об’єднані у тарифні плани. Ціна кожного тарифного плану визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом вибору Замовником відповідного тарифного плану та терміну обслуговування в цьому плані.

7.2.   Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Міжнародні замовлення можуть оплачуватись у інших валютах, відповідно до країни Замовника.

7.3.   Оплата Послуг здійснюється шляхом:

·               за допомогою платіжних засобів (банківською картою), які вказані на Веб-сайті Виконавця.

7.4.   Моментом оплати Послуг вважається час, зареєстрований платіжною системою.

7.5.   Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

7.6.   Консультаційні послуги фінансових консультантів надаються за прямих договорів між консультантами та Замовником. Оплата за консультаційні послуги здійснюється напряму консультантам. Цей Веб-сайт надає фізичні можливості для співпраці із консультантами, але не є посередником щодо договорів та оплати.

7.7.   Для ознайомлення із функціями Веб-сайту пропонується безкоштовний базовий тарифний план, який не має обмеження в термінах дії, але набір функцій у ньому може змінюватись.

7.8.   Виконавець має право безкоштовно підвищувати рівень тарифного плану та/або безкоштовно збільшувати термін дії платних тарифних планів для Замовників в індивідуальному порядку (Промоція). При цьому Замовник отримує e-mail повідомлення із назвою нового плану та новим терміном його дії.

7.9.   Використання Замовником безкоштовного (базового чи Промоційного) тарифного плану, також є формою Акцептування даного Договору.

8.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.   За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2.   Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3.   Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4.   Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9.      ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1.   Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2.   Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3.   Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10.  ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1.                    Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2.                    Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

10.3.                    Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

10.4.                    Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

10.5.                    Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту, Замовник має право відключити відповідні нотифікації у налаштуваннях.

10.6.                    Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

10.7.                    Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

10.8.                    Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.9.                    Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 1 (одного) календарного місяця. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

10.10.                Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11.  РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТ

11.1.                    Оплати повертаються на вимогу Замовника, яку він надсилає на адресу fip.refund [at] dec21.eu. Вимога повинна містити:

·              email адресу, яка використовувалась для реєстрації на Веб-сайті;

·              електронну копію квитанції

11.2.                    Кошти повертаються, якщо вимогу щодо повернення коштів було надіслано:

·              При активації річного плану – протягом 14 днів з моменту оплати – в повному обсязі

·              При активному місячному плані – протягом 14 днів з моменту оплати – в обсязі, пропорційному до кількості використаних повних днів з моменту оплати до моменту надходження вимоги щодо повернення коштів.
Наприклад, оплату здійснено 24 червня, а вимога на повернення надійшла 5 липня. Календар платежів налаштовується на 24 число кожного місяця, тому вважається, що користувач використав 12 із 30 днів. В такому разі повертається 60% сплачених коштів.

11.3.                    Кошти повертаються протягом 30 календарних днів з моменту отримання вимоги щодо повернення коштів.

11.4.                    В разі повернення коштів:

·              Договір не втрачає сили.

·              Замовник переводиться у безкоштовний тарифний план Базовий, із збереженням всіх даних.

11.5.                    Для розірвання Договору Замовник повинен видалити усі свої дані. Це можна зробити у налаштуваннях Профілю. Видалені дані не підлягають відновленню.

11.6.                    Якщо Замовник видалив дані до того як отримав повернення коштів, він втрачає право на повернення, оскільки система не зберігає жодної інформації про Замовника, і немає можливості встановити суму повернення.

12.  РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Гудак Іван Миколайович: м. Львів, вул. Пулюя 23, оф.9 Код за ЄДРПОУ 2831205958

Банківські реквізити: п/р № 26005053713720

у ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 380775

Телефон +380 (95) 902-36-70

E-mail: fip [at] dec21.eu